نظر مشتریان

گواهی می شود شرکت مثلث شرق البرز به مدیریت آقای قدرت الله تورنگ از سال 84 به عنوان پیمانکار قراردادهای پرس هیدرولیک، ساخت اتاق جلو وانت نیسان و پیش مونتاژها در شرکت زامیاد مشغول به فعالیت بوده که در مدت اجرای قراردادها از نحوه عملکرد شرکت مذکور رضایت کامل حاصل بوده است. مسعود باریده؛ معاون بازرگانی

گواهی حسن انجام کار

شرکت زامیاد سال 89

طبق ارزیابی انجام شده توسط اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست در زمینه اجرای قوانین و الزامات ایمنی و بهداشتی جهت پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار، مثلث شرق البرز را به عنوان پیشرو در این امور معرفی و خواستار تشویق این شرکت به نحوی شایسته می باشم. علیرضا فارابی؛ مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی

گواهی حسن انجام کار

شرکت زامیاد سال 88

بدینوسیله گواهی می شود شرکت مثلث شرق البرز، به عنوان پیمانکار قراردادهای تولید وانت زامیاد در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد که در مدت اجرای قرارداد از نحوه عملکرد آن شرکت رضایت حاصل بوده است. منوچهر فرجیان؛ معاون بازرگانی

گواهی حسن انجام کار

شرکت زامیاد سال 94

گواهی حسن انجام کار

کلیدواژه خود را وارد کنید